Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Thursday March 7th, 2019 :: 04:11 p.m. PST

Advisory

THỊ TRƯỞNG SANTA ANA VÀ HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI NHỮNG CƯ DÂN KHU VỰC 4 NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN VÀO VỊ TRÍ ĐANG BỎ TRỐNG

THỊ TRƯỞNG SANTA ANA VÀ HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ
XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI NHỮNG CƯ DÂN KHU VỰC 4 NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN VÀO VỊ TRÍ ĐANG BỎ TRỐNG TRONG VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ

SANTA ANA - Thị trưởng và Hội đồng Thành phố xin trân trọng kính mời những cư dân Khu vực 4 hội đủ điều kiện nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí đang bỏ trống trong Hội đồng Thành phố bởi vì Ông Roman Reyna đã từ chức vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Theo Mục 403 của Hiến chương Thành phố, ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu tối thiểu để có thể được xem xét bổ nhiệm và đồng thời là một cử tri hội đủ điều kiện:
“Trong trường hợp có vị trí đang bỏ trống trong Hội đồng Thành phố vì bất kỳ lý do gì, Hội đồng Thành phố sẽ tuyên bố vị trí đang bỏ trống trong văn phòng và lấp vào vị trí đó bằng cách bổ nhiệm. Trong mỗi trường hợp, người được bổ nhiệm sẽ giữ chức vụ cho đến cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của thành phố và cho đến khi người kế nhiệm của họ được bầu ra và có đủ khả năng đảm trách trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ chưa hết hạn. Tại thời điểm bổ nhiệm và liên tục trong một (1) năm trước đó, người được bổ nhiệm phải là cư dân của khu vực, nơi mà người tiền nhiệm của họ đã được bầu ra. Nếu Hội đồng Thành phố không thể bổ nhiệm vị trí đang bỏ trống trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi văn phòng khuyết vị trí đó thì một cuộc tuyển cử sẽ được tổ chức để lấp vào vị trí đang bỏ trống.”

Thư ký Văn phòng Hội đồng, Tòa Thị chính, 20 Civic Center Plaza, Tầng 8 có thể cung cấp hồ sơ ứng tuyển hoặc Quý vị có thể tải hồ sơ ứng tuyển trên trang web của Thành phố tại https://www.santa-ana.org/sites/default/files/cc/documents/Ward-4-Vacancy-Press-and-Application-Packet.pdf.

Thời hạn nộp hồ sơ cho Thư ký Văn phòng Hội đồng là 12 giờ trưa Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019. Chúng tôi không chấp nhận việc tính theo dấu bưu điện.

Hội đồng Thành phố sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng Thường lệ vào ngày 19 tháng 3 năm 2019 để có thể tiến hành phỏng vấn những ứng viên hội đủ điều kiện và dự kiến bổ nhiệm để lấp vào vị trí đang bỏ trống hoặc triệu tập một cuộc họp đặc biệt trước ngày 1 tháng 4 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình nộp hồ sơ, vui lòng truy cập vào trang web của Thành phố tại www.santa-ana.org hoặc liên hệ với Thư ký Văn phòng Hội đồng theo số điện thoại: (714) 647-6520, tại địa chỉ: ecomment@santa-ana.org.
###

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5200

Navigate & Discover